Portfolio

Consumer center system

Consumer center system

Na inicijativu Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Beograd, zajedno sa Centrom za edukaciju i zaštitu potrošača Alibunar i Centrom za zaštitu potrošača Inđija, 16.10.2008. godine, u Beogradu je održana Osnivačka skupština i doneta Odluka o osnivanju asocijacije potrošača pod nazivom Centra potrošača Srbije-CEPS. Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu na osnovu podnete dokumentacije 05. 12. 2008. god. donelo je Rešenje o upisu CEPS-a u Registar udruženja kao savez udruženja gradjana.

CEPS-om upravlja Skupština koja ima predsednika i dva potpredsednika. Za predsednicu CEPS-a izabrana je Vera Vida iz Centra za edukaciju i zaštitu potrošača Beograd, a za potpredsednike su izabrani Slavica Rodić iz Centra za zaštitu potrošača Inđija i Mihalj Farkaš iz Centra za zaštitu potrošača Senta.

CEPS je savez udruženja građana, dobrovoljno udruženih organizacija za zaštitu potrošača koje deluje na području Republike Srbije, a koje u svom programu i radu imaju za cilj pomoć članovima organizacije u ostvarivanju zaštite njihovih prava koja im pripadaju kao potrošačima, zalaganje za usklađivanje zakonodavstva Srbije sa najvišim standardima zaštite potrošača u razvijenim demokratijama kao i usklađivanje sa standardima zemalja Evropske Unije.

Rad CEPS-a je javan. Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravovremenim i istinitim obaveštavanjem organizacija koje su u sastavu CEPS-a i šire javnosti putem sredstava javnog informisanja. Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti u radu, CEPS može objavljivati svoj časopis u skladu sa propisima o javnom informisanju.

Date

26 July 2019

Tags

Design, Web development